Normativa consello escolar

INTRODUCCIÓN

O comedor é un servizo voluntario ofertado pola ANPA que leva funcionando desde hai máis de 10 anos no CEIP Valle Inclán e que, ao longo deste tempo, experimentou diversos cambios. A día de hoxe, corresponde á empresa  Alimentación Saludable Galega (ARUME) a prestación do servizo de catering e á ANPA a xestión e a organización interna. Segundo o disposto no Título VII, artigo 165.e) do Regulamento de Rexime Interno compete á ANPA a elaboración deste informe para a súa aprobación por parte do Consello escolar co único fin de facilitar o bon funcionamento do servizo.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

-Os anos nos que o número de solicitudes supere a oferta, os criterios de admisión serán os seguintes para as persoas que entreguen a reserva no prazo establecido:

1º Ter utilizado o comedor o ano anterior

2º Quedarse sen praza despois de tela solicitada o curso previo

3º Ter outros irmáns no centro

4º Número de días á semana solicitados (preferentes cantos máis días se soliciten)

5º Sorteo anual de letras de prioridade da Conselleria de Educación.

-Ademáis, cada curso confirmaranse os criterios de admisión  os días previos á convocatoria de reserva de prazas para poder adaptalos a posibles situacións excepcionais.

-Se alguna persona ten alguna débeda con calquera servizo ofertado  ANPA quedará excluida automáticamente da lista

-Sempre que queden prazas vacantes, poderán atenderse casos particulares co visto previo da directiva do Anpa ou da asamblea de socios.

 

HORARIOS

 

– O horario de comedor será o seguinte:

 

Educación Infantíl: das 13:45 ás 15:15

 

Educación Primaria: das 14:00 ás 15:30

 

 

Das 16:00 en diante os nenos e nenas non son responsabilidade da ANPA.

 

-Por motivos de organización e seguridade, a ANPA só se responsabilizará dos nenos e nenas que sexan usuarios do servicio de comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia dos país ou titores no recinto escolar.

 

ORGANIZACIÓN

 

– Os nenos e nenas serán distribuídos por grupos e terán cada un adxudicado unha zona de lecer e un monitor que será responsable de:

– Eses nenos e nenas

– Da correcta utilización das instalacións e dos materiais

–  Recoller queixas e suxestións que puidesen aportar tanto os nenos como os país, nais ou titores referentes ao funcionamento do servizo

– Elaborar, se corresponde, os debidos informes internos e públicos nos que se reflictan as incidencias que poidan surxir

-A organización consta dun coordenador ou coordenadora e un número variable de monitores e monitoras en función do número de alumnos e alumnas que o utilizan. Nos tempos mortos (despois de comer) os nenos e nenas terán xogo libre e vixilado polos monitores.

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 

 1. SAÚDE E HIXIENE

 

 • Todos os nenos e nenas teñen que comer prato e medio de comida (só poden deixar medio prato entre primeiro e segundo) e medio postre. Esta norma só poderá ser alterada por prescrición médica
 • Será preciso xustificante ou informe médico nos seguintes casos:
  • Alerxias ou peculiaridades referidas á tolerancia aos alimentos
  • Ter que tomar alguna medicación (o persoal da ANPA non está autorizado a suministrar ningún tipo de medicación ou tratamento)
  • Necesidade dalgún tipo de dieta especial.
 • Desde o monitorado e desde a ANPA en xeral procurarase conseguir a máxima autonomía por parte dos nenos, ademáis de potenciar todos os aspectos hixiénico-saudables que se poida
 • Esta a disposición dos usuarios solicitar para un día ou para unha tempada comer “dieta branda” ou algún tipo de réxime, sempre que se avise ao menos cun día de antelación

 

 1. ASISTENCIA
 • Diariamente levarase a cabo un control da asistencia por parte do monitorado.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falta…) cumprirán os seguintes requisitos:
  • Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 16:00 da tarde) e a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas que sexán de máis dun día seguido descontaranse na facturación (Sempre que sexán da semana enteira de asistencia).

 

 1. COBRO

–      Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.

–      O importe variará cada ano dependendo de varios factores: axudas oficiais, número de usuarios, seguridade social dos traballadores, empresa que preste o servizo de cociña… En todo caso, establecerase na reunión inical de cada curso que convoca a ANPA

–      O cobro será por adiantado e o equivalente a sumar os días lectivos dese curso polo importe aprobado en asamblea.

–    Os descontos de baixas ou días a maiores farase na facturación do mes vencido.

 

COMUNICACIÓNS

–      Os pais, nais ou titores poden e deben estar en contacto coa ANPA para conseguir un bon funcionamento do servizo de comedor, posto que é a ANPA e non a dirección do centro quen leva a xestión. Para elo, pódeno facer das seguintes formas:

– Poñéndose en contacto co monitor responsable dos seus fillos e fillas á hora de recollelos ou co coordinador do servizo directamente se o prefiren.

– A través do boletín informativo periódico

– Falando coa ANPA nas reunións periódicas ou chamando por teléfono, nos horarios de atención ó público, ou a través do buzón ou do correo electrónico.

 

FALTAS E SANCIÓNS

Consideraranse faltas as reguladas no Real Decreto 732/1995, do 5  de Maio, no seu título IV, onde quedan rexistradas as conductas contrarias as normas de convivencia no capítulo II, así como as conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  no seu capítulo III. Tamén quedarán incluídas neste apartado as reguladas como tais no capítulo XII do Regulamento de Réxime Interno do CEIP Valle-Inclán, artígos 241e 245.

 

-O incumprimento das normas de convivencia correxirase valorando a situación e condicións de cada alumno/a así como a súa idade.

Segundo o Artigo 228 do protocolo de convivencia do CEIP VALLE INCLÁN, consideraranse circunstancias atenuantes no incumprimento das normas de convivencia:

 1. a) O recoñecemento espontáneo da súa conducta incorrecta e, se é o caso, o cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos.
 2. b) A falta de intencionalidade ou a non reiteración nas condutas.

 

E segundo o Artigo 229 do protocolo de convivencia do CEIP VALLE INCLÁN, consideraranse circunstancias agravantes:

 1. a) A premeditación e a reiteración nas condutas.
 2. b) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da conduta,

das súas imaxes ou da ofensa.

 1. c) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra circunstancia.
 2. d) Os actos que impliquen discriminación por razón de raza, sexo, relixión, nivel social, etc.

 

 

Considéranse FALTAS LEVES:

– Os actos de indisciplina, inxurias, ofensas contra calquera membro da comunidade educativa.

– A agresión física, psíquica, moral ou ofensa leve, así como ameazas ou coaccións contra calquera membro da comunidade educativa.

– Os danos causados por uso indebido ou intencionado nos locais ou materiais da comunidade educativa. Neste caso, ademais das sancións que poideran corresponder, o alumnado e as súas familias deben restituir ou resarcir o material danado ou perdido.

– Os actos inxustificados que interrompan ou perturben o desenvolvemento das actividades.

– Practicar xogos que estean prohibidos e que poidan causar danos.

– Portar calquera obxeto, substancia ou producto levemente perigoso para a saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa ou que altere o normal desenvolvemento das actividades.

– O incumprimento das sancións impostas.

– A devolución de máis de dous recibos bancarios.

– A negación a comer o estabrecido.

– O incumprimento do horario de xeito reiterado.

 

Corrección das FALTAS LEVES:

 1. Amoestación privada ou por escrito con comunicación ás familias, se procede, por parte do coordinador do servizo.
 2. Retirada de obxectos, substancias ou produtos levemente perigosos ou molestos para a saúde ou integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa ou que altere o normal desenvolvemento das actividades.
 3. Retirada de móbiles e aparellos de obtención de imaxes cando sexan usados sen autorización
 4. Realización de tarefas que contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro ou se procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións, ao material ou ás pertenzas doutros membros da comunidade educativa.
 5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro por un periodo máximo de tres días.
 6. Envío de notificación escrita ás familias do/a alumno/a de calquera medida tomada por parte do coordinador do servizo.
 7. Reunión entre a familia, o coordinador e a dirección do centro se procede.

 

Considéranse FALTAS GRAVES:

-As faltas leves reiteradas.

– As agresións físicas ou psíquicas e as ofensas graves, as ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade educativa ou a discriminación grave por calquera razón.

– Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriales, ou psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

– Os actos individuais ou colectivos de desafío ao monitorado e ao persoal de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

– A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

-As actuacións que constitúan acoso escolar contemplado na lei 4/2011 de convivencia…

-Os danos graves causados polo uso indebido ou intencionado nos locais, material ou documentos do centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.

– Os actos inxustificados que prexudiquen gravemente o normal desenvolvemento das actividades

– As actuacións perxudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa ou a incitación ás mesmas.

– A resistencia ou negativa a entregar calquera obxecto, substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro.

– A reiteración, nun mesmo curso escolar, de conductas contrarias ás normas de convivencia, ou a existencia de circunstancias agravantes de peso.

– A substracción de bens do Centro ou dalgún outro membro da comunidade educativa. En todo caso deberán restituir o substraído, e as súas familias serán as responsables civís nos termos previstos nas leis.

– Sair do recinto escolar, dentro do horario da actividade, sen permiso.

– Incumprimento das sancións impostas.

 

Corrección das FALTAS GRAVES

 1. Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do Centro. Se procede dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou o material do Centro.
 2. Amoestación oral e por escrito.
 3. Notificarase ás familias ou titores/as da incoación de dita amoestación con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder e o nome do monitor que actuará como persoa instrutora.
 4. Reunión coa directiva do centro, a familia ou titores/as do amoestado, e o coordinador do servizo.
 5. Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do Centro por un periodo de entre dúas semanas e un mes.
 6. Expulsión definitiva do servizo, no caso de faltas graves reiteradas.