Normativa consello escolar

INTRODUCCIÓN

O comedor é un servizo voluntario ofertado pola ANPA que leva funcionando desde hai máis de 10 anos no CEIP Valle Inclán e que, ao longo deste tempo, experimentou diversos cambios. A día de hoxe, corresponde á empresa  Alimentación Saludable Galega (ARUME) a prestación do servizo de catering e á ANPA a xestión e a organización interna. Segundo o disposto no Título VII, artigo 165.e) do Regulamento de Rexime Interno compete á ANPA a elaboración deste informe para a súa aprobación por parte do Consello escolar co único fin de facilitar o bon funcionamento do servizo.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

-Os anos nos que o número de solicitudes supere a oferta, os criterios de admisión serán os seguintes para as persoas que entreguen a reserva no prazo establecido:

1º Ter utilizado o comedor o ano anterior

2º Quedarse sen praza despois de tela solicitada o curso previo

3º Ter outros irmáns no centro

4º Número de días á semana solicitados (preferentes cantos máis días se soliciten)

5º Sorteo anual de letras de prioridade da Conselleria de Educación.

-Ademáis, cada curso confirmaranse os criterios de admisión  os días previos á convocatoria de reserva de prazas para poder adaptalos a posibles situacións excepcionais.

-Se alguna persona ten alguna débeda con calquera servizo ofertado  ANPA quedará excluida automáticamente da lista

-Sempre que queden prazas vacantes, poderán atenderse casos particulares co visto previo da directiva do Anpa ou da asamblea de socios.

 

HORARIOS

 

– O horario de comedor será o seguinte:

 

Educación Infantíl: das 13:45 ás 15:15

 

Educación Primaria: das 14:00 ás 15:30

 

 

Das 16:00 en diante os nenos e nenas non son responsabilidade da ANPA.

 

-Por motivos de organización e seguridade, a ANPA só se responsabilizará dos nenos e nenas que sexan usuarios do servicio de comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia dos país ou titores no recinto escolar.

 

ORGANIZACIÓN

 

– Os nenos e nenas serán distribuídos por grupos e terán cada un adxudicado unha zona de lecer e un monitor que será responsable de:

– Eses nenos e nenas

– Da correcta utilización das instalacións e dos materiais

–  Recoller queixas e suxestións que puidesen aportar tanto os nenos como os país, nais ou titores referentes ao funcionamento do servizo

– Elaborar, se corresponde, os debidos informes internos e públicos nos que se reflictan as incidencias que poidan surxir

-A organización consta dun coordenador ou coordenadora e un número variable de monitores e monitoras en función do número de alumnos e alumnas que o utilizan. Nos tempos mortos (despois de comer) os nenos e nenas terán xogo libre e vixilado polos monitores.

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 

 1. SAÚDE E HIXIENE

 

 • Todos os nenos e nenas teñen que comer prato e medio de comida (só poden deixar medio prato entre primeiro e segundo) e medio postre. Esta norma só poderá ser alterada por prescrición médica
 • Será preciso xustificante ou informe médico nos seguintes casos:
  • Alerxias ou peculiaridades referidas á tolerancia aos alimentos
  • Ter que tomar alguna medicación (o persoal da ANPA non está autorizado a suministrar ningún tipo de medicación ou tratamento)
  • Necesidade dalgún tipo de dieta especial.
 • Desde o monitorado e desde a ANPA en xeral procurarase conseguir a máxima autonomía por parte dos nenos, ademáis de potenciar todos os aspectos hixiénico-saudables que se poida
 • Esta a disposición dos usuarios solicitar para un día ou para unha tempada comer “dieta branda” ou algún tipo de réxime, sempre que se avise ao menos cun día de antelación

 

 1. ASISTENCIA
 • Diariamente levarase a cabo un control da asistencia por parte do monitorado.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falta…) cumprirán os seguintes requisitos:
  • Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 16:00 da tarde) e a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas que sexán de máis dun día seguido descontaranse na facturación (Sempre que sexán da semana enteira de asistencia).

 

 1. COBRO

–      Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.

–      O importe variará cada ano dependendo de varios factores: axudas oficiais, número de usuarios, seguridade social dos traballadores, empresa que preste o servizo de cociña… En todo caso, establecerase na reunión inical de cada curso que convoca a ANPA

–      O cobro será por adiantado e o equivalente a sumar os días lectivos dese curso polo importe aprobado en asamblea.

–    Os descontos de baixas ou días a maiores farase na facturación do mes vencido.

 

COMUNICACIÓNS

–      Os pais, nais ou titores poden e deben estar en contacto coa ANPA para conseguir un bon funcionamento do servizo de comedor, posto que é a ANPA e non a dirección do centro quen leva a xestión. Para elo, pódeno facer das seguintes formas:

– Poñéndose en contacto co monitor responsable dos seus fillos e fillas á hora de recollelos ou co coordinador do servizo directamente se o prefiren.

– A través do boletín informativo periódico

– Falando coa ANPA nas reunións periódicas ou chamando por teléfono, nos horarios de atención ó público, ou a través do buzón ou do correo electrónico.

 

FALTAS E SANCIÓNS

– Consideraranse faltas as reguladas no Real Decreto 732/1995, do 5  de Maio, no seu título IV, onde quedan rexistradas as conductas contrarias as normas de convivencia no capítulo II, así como as conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  no seu capítulo III. Tamén quedarán incluídas neste apartado as reguladas como tais no capítulo XII do Regulamento de Réxime Interno do CEIP Valle-Inclán, artígos 241e 245.

Dun xeito máis específico puntualizamos como faltas:

– Os actos de indisciplina, inxurias, ofensas contra calquera membro da comunidade educativa.

–  A reiteración, no mesmo curso escolar, de condutas contrarias as normas de convivencia.

– A agresión física ou moral contra calquera membro da comunidade educativa.

– A falsificación ou sustración dos informes periódicos.

– Os danos causados por uso indebido ou intencionado nos locais ou materiais da comunidade educativa.

– Os actos inxustificados que interrompan ou perturben o desenvolvemento das actividades.

– O incumprimento das sancións impostas.

– A devolución de máis de dous recibos bancarios.

– A negación a comer o estabrecido anteriormente.

– O incumprimento do horario de xeito reiterado.

– En caso de faltas de orde ou disciplina por parte do alumnado, os pasos a seguir serán os seguintes e nesta orde:

1º Aviso particular e reunión co alumno ou alumna por parte do coordinador do servizo,   ademáis da elaboración do traslado dun parte de incidencias á dirección do centro.

2º Aviso e reunión informativa co pai e nai por parte do coordinador.

3º Reunión entre a dirección do centro cos pai e nai do alumno (opcional).

4º Expulsión do servizo por un prazo de tempo concreto (de 1 a 3 días)

5º Expulsión definitiva do servizo.