INSCRICION E NORMATIVA INTERNA SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2018-2019

NORMATIVA CONSELLO ESCOLAR

INTRODUCCIÓN

O comedor é un servizo voluntario ofertado pola ANPA que leva funcionando  desde hai máis de 10 anos no CEIP Valle Inclán e que, ao longo deste tempo, experimentou diversos cambios. A día de hoxe, corresponde á empresa  SERUNIÓN a prestación do servizo de catering e á ANPA a xestión e a organización interna. Segundo o disposto no Título VII, artigo 165.e) do Regulamento de Rexime Interno compete á ANPA a elaboración deste informe para a súa aprobación por parte do Consello escolar co único fin de facilitar o bon funcionamento do servizo.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

-Os anos nos que o número de solicitudes supere a oferta, os criterios de admisión serán os seguintes para as persoas que entreguen a folla de reserva no prazo establecido (nun principio o último dia de curso lectivo do curso previo):

1º Ter utilizado o comedor o ano anterior

2º Quedarse sen praza despois de tela solicitada o ano previo

3º Ter outros irmáns ou irmás no centro

4º Número de días á semana solicitados (preferentes cantos máis días se soliciten)

-Ademáis, cada curso confirmaranse os criterios de admisión xunto coa dirección do centro os días previos á convocatoria de reserva de prazas para poder adaptalos a posibles situacións excepcionais.

-Se alguna persona ten alguna débeda con calquera servizo ofertado  ANPA quedará excluida automáticamente da lista

-Sempre que queden prazas vacantes, poderán atenderse casos particulares co visto previo da dirección do centro e do consello escolar

 

HORARIOS

-O horario de comedor será o seguinte:

 • Educación Infantíl: das 13:45 ás 16:00
 • Educación Primaria: das 14:00 ás 16:00

-O horario de recollida será das 15:15 ás 15:30 e das 15:45 ás 16:00, polo que só se poderá recoller ós nenos e nenas antes desa hora por motivos excepcionais. Das 16:00 en diante os nenos e nenas non son responsabilidade da ANPA

-Por motivos de organización e seguridade, a ANPA só se responsabilizará dos nenos e nenas que estexan apuntados ao servicio do comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia dos país ou titores no recinto escolar.

 

ORGANIZACIÓN

 

– Os nenos e nenas serán distribuídos por grupos e terán cada un adxudicado unha zona de lecer e un monitor que será responsable de:

– Eses nenos e nenas

– Da correcta utilización das instalacións e dos materiais

–  Recoller queixas e suxeestións que puidesen aportar tanto os nenos como os país, nais ou titores referentes ao funcionamento do servizo

– Elaborar, se corresponde, os debidos informes internos e públicos nos que se reflictan as incidencias que poidan surxir

-A organización consta dun coordenador ou coordenadora e un número variable de monitores e monitoras en función do número de alumnos e alumnas que o utilizan. Ademáis, haberá un único turno de Educación infantil (13:45 a 15:00) e un de Educación Primaria: 4º 5º e 6º (14:00 a 15:00). A partir das 15:00 ata as 16:00 o nenos estarán no patio vixiados polos monitores.

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 

 1. SAÚDE E HIXIENE

 

 • Todos os nenos e nenas teñen que comer prato e medio de comida (só poden deixar medio prato entre primeiro e segundo) e medio postre. Esta norma só poderá ser alterada por prescrición médica
 • Será preciso xustificante ou informe médico nos seguintes casos:
  • Alerxias ou peculiaridades referidas á tolerancia aos alimentos
  • Ter que tomar alguna medicación (indicar doses e horarios)
  • Necesidade dalgún tipo de dieta especial
 • Os rapaces e rapazas están na obriga de levar consigo o material de hixiene que figura na folla que se lles da dende a ANPA nos primeiros días de utilización: cepillo de dentes, pasta…
 • É obrigatorio lavarse as mans previamente a entrar no comedor, así como lavar os dentes é a cara nada máis acabar.
 • Desde o monitorado e desde a ANPA en xeral procurarase conseguir a máxima autonomía por parte dos nenos, ademáis de potenciar todos os aspectos hixiénico-saudables que se poida
 • Esta a disposición dos usuarios solicitar para un día ou para unha tempada comer “dieta branda” ou algún tipo de réxime, sempre que se avise ao menos cun día de antelación
 • Os rapaces e rapazas poderán desempeñar algún labor (do tipo de recoller a súa bandexa…) co fin de aprender hábitos de hixiene ou solidariedade.

2.    ASISTENCIA

 •  Diariamente levarase a cabo un control da asistencia por parte do monitorado.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falta…) cumprirán os seguintes requisitos:
  •  Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 5:30 da tarde) e a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas que sexán de máis dun día seguido descontaranse na facturación (Sempre que sexán da semana enteira de asistencia).

3.    COBRO

–      Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.

–      O importe variará cada ano dependendo de varios factores: axudas oficiais, número de usuarios, seguridade social dos traballadores, empresa que preste o servizo de cociña… En todo caso, establecerase na reunión inical de cada curso que convoca a ANPA

–      O cobro será por adiantado e o equivalente a sumar os días lectivos dese curso polo importe aprobado en asamblea.

–    Os descontos de baixas ou días a maiores farase na facturación do mes vencido.

4.    ESPAZOS UTILIZADOS

-Os espazos utilizados ademáis das pistas e zonas común exteriores serán o comedor, baños do piso de abaixo dos dous edificios, aula de plástica e aula usos múltiples, patios cubertos, pabillón e sala de profesores do edificio 1 como aula de estudo.

–      Non está permitido o acceso ás aulas por parte dos nenos si non van acompañados do seu titor responsable

 

5.    COMUNICACIÓNS

–      Os pais, nais ou titores poden e deben estar en contacto coa ANPA para conseguir un bon funcionamento do servizo de comedor, posto que é a ANPA e non a dirección do centro quen leva a xestión. Para elo, pódeno facer das seguintes formas:

– Poñéndose en contacto co monitor responsable dos seus fillos e fillas á hora de recollelos ou co coordinador do servizo directamente se o prefiren

– A través do boletín informativo periódico

– Falando coa ANPA nas reunións periódicas ou chamando por teléfono, nos horarios de atención ó público, ou a través do buzón ou do correo electrónico

6.   FALTAS E SANCIÓNS

– Consideraranse faltas as reguladas no Real Decreto 732/1995, do 5  de Maio, no seu título IV, onde quedan rexistradas as conductas contrarias as normas de convivencia no capítulo II, así como as conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  no seu capítulo III. Tamén quedarán incluídas neste apartado as reguladas como tais no capítulo XII do Regulamento de Réxime Interno do CEIP Valle-Inclán, artígos 241e 245.

Dun xeito máis específico puntualizamos como faltas:

– Os actos de indisciplina, inxurias, ofensas contra calquera membro da comunidade educativa.

–  A  reiteración, no mesmo curso escolar, de condutas contrarias as normas de convivencia.

– A agresión física ou moral contra calquera membro da comunidade educativa.

– A falsificación ou sustración dos informes periódicos.

– Os danos causados por uso indebido ou intencionado nos locais ou materiais da comunidade educativa.

– Os actos inxustificados que interrompan ou perturben o desenvolvemento das actividades.

– O incumprimento das sancións impostas.

– A devolución de máis de dous recibos  bancarios.

– A negación a comer o estabrecido anteriormente.

– O incumprimento do horario de xeito reiterado.

– En caso de faltas de orde ou disciplina por parte do alumnado, os pasos a seguir serán os seguintes e nesta orde:

1º Aviso particular e reunión co alumno ou alumna por parte do coordinador do servizo,   ademáis da elaboración do traslado dun parte de incidencias á dirección do centro.

2º  Aviso e reunión informativa co pai e nai por parte do coordinador.

3º  Reunión entre a dirección do centro cos pai e nai do alumno (opcional).

4º  Expulsión do servizo por un prazo de tempo concreto (de 1 a 3 días)

5º  Expulsión definitiva do servizo.

NORMATIVA INTERNA SERVIZO DE COMEDOR CURSO 2018/19

 1. Horarios:
 • O servizo de comedor abrangue o espazo entre as 14:00h. e as 16:00h., excepto Educación Infantil que comezará 20 minutos antes.
 • O horario de recollida é de 15:15h. a 15:30h. e de 15:45h. a 16:00h. (As familias teñen que colaborar nesta medida). Dentro destes horarios haberá unha persoa na porta controlando as saídas.
 • Só se entregara os nenos/as fóra do horario de recollida por causas extraordinarias e xustificadas previo aviso na ANPA.
 • A ANPA só se responsabilizará dos nenos/as que estean apuntados ao servizo do comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia das familias ou titores/as no recinto escolar.
 • Ningún neno ou nena pode saír do recinto só, ten que facelo sempre acompañado dun adulto. O alumnado de 5º e 6º (sempre que vivan preto do colexio) terán que pedir autorización á dirección do centro para marchar andando sos para casa e entregar na ANPA unha autorización paterna.
 1. Material:
 • Todos os nenos e nenas teñen que ter un neceser co seu nome escrito nun sitio visible con cepillo e pasta de dentes.
*Os nenos/as de Educación Infantil, ademais do punto anterior terán que traer unha toalliña de mans. As nenas e nenos de 4º E. Infantil terán que traer unha caixa de zapatos pequena cunha etiqueta da cor da clase co seu nome nun lateral e dentro  unha muda limpa.  

 

 1. Espazos:
 • Ademais do espazo físico de comedor os nenos e nenas, no tempo de lecer, utilizarán os patios exteriores e o pavillón cando o tempo non acompañe.
 • Educación Infantil utilizará a área de xogos situada ao outro lado da entrada do colexio, “usos múltiples” e a aula de vídeo cando choiva.
 1. Aspectos organizativos:
 • Nin o monitorado nin a ANPA se farán responsables da perda ou estragos en xoguetes particulares, polo que se aconsella que non os traian a fin de evitar conflitos innecesarios.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falla…) cumprirán os seguintes requisitos:
  • Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 5:30 da tarde) e a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas que sexan dunha semana seguido ou máis devolveranse en man.
 • Está a disposición dos usuarios solicitar para un día (ou varios) comer “dieta branda” ou outro tipo de réxime. Na medida do posible haberá que notificalo cun día de antelación.
 • O monitorado e a coordinadora estarán dispoñibles, dentro dos horarios de recollida, para preguntar polos vosos fillos e fillas, ou para calquera dúbida ou queixa que teñan os pais e nais, ademais do correo electrónico, do teléfono e do buzón.
 • Os nenos e nenas, salvo prescrición médica, deberán comer prato e medio da comida servida.
 1. Cobro
 • Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.
 • O importe establecerase na primeira reunión da ANPA por consenso.
 • O cobro dependerá dos días solicitados á semana, quedando do seguinte xeito para o curso 2018/19:
  5 días: 96,40€
  4 días: 80,82€
  3 días: 62,15€
  2 días: 45,62€
  1 día: 22,86€
  Días soltos sendo usuaria/o de comedor: 6,10€
  Días soltos non sendo usuarias/os de comedor pero si socias/os da ANPA: 6,90€.
 • Cada recibo devolto irá co sobrecargo correspondente.

6.- Inscrición:

 • Farase a través da páxina web da ANPA (www.apavalleinclan.es) entre o 18 de abril ás 14:00h.   ata o 2 de maio ás 18:00h.

Formulario de inscrición comedor curso 2018-19 aquí