Fondo de Libros del ANPA. Curso 2020-2021
  • Están disponibles los formularios y procedimiento a seguir para la devolución de libros en la web del colegio (https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipvalleinclanoleiros/).
  • Aquellas familias que no tengan ningún libro que devolver o donar y quieran anotarse en el Fondo de Libros del ANPA, pueden cubrir la solicitud y enviarla a nuestro email (valleinclananpa@gmail.com)
  • El próximo curso 2020-2021 solamente tendremos en el ANPA libros de 4º y 6º de Primaria, debido a que los del resto de cursos cambian y no tendremos ejemplares para prestar.
  • El reparto de libros para el curso 2020-2021 probablemente sea en septiembre. Se avisará por los cauces habituales de las fechas concretas.
  • Os recordamos el «Decálogo del Intercambio de libros del ANPA Valle Inclán»

DECÁLOGO DO INTERCAMBIO

1.- O intercambio de libros é un acto totalmente voluntario e formarán parte todas as familias que doen os seus libros.

2.– Doar os libros da dereito a participar no intercambio, pero non garante que todo o mundo reciba os libros solicitados, xa que isto dependerá das existencias que haxa no fondo de libros. Ser socio ou socia da ANPA favorecerá no reparto.

3.A final de curso recolleranse os libros prestados e as solicitudes para o curso seguinte, e no mes de setembro farase o reparto e a entrega física. Os alumnos que teñan materias para recuperación en setembro entregarán os libros das materias aprobadas en xuño e os libros das que quedan para setembro despois dos exames de setembro, antes de proceder ao reparto. As datas de recollida e entrega física publicaranse previamente na páxina web do centro no apartado da ANPA (novas) na seguinte ligazón: https://iesneiravilas.es/category/anpa/

4.- O alumno que envíe a outra persoa a recoller os seus libros, que non sexa a nai, o pai ou o titor legal, deberá de proporcionarlle unha autorización por escrito.

5.- Cando o alumno precise quedarse con algún libro ata a convocatoria do mes de setembro deberán de comunicarllo á ANPA. Farao persoalmente, ou no seu defecto os seus pais ou o seu titor legal, nas oficinas da ANPA a final de curso, cando devolva os libros que xa non precisa.

6.- Ningún alumno poderá prestar ningún libro do fondo nin a outro alumno, nin a outro membro da súa familia. O préstamo e persoal e intransferible. Os libros prestados deberán volver ao fondo da ANPA cada curso, para que se poida facer un reparto xusto.

7.- O alumno que non devolva algún libro, ou teña débedas pendentes coa ANPA, causará baixa na participación do intercambio.

8.- Os libros deben forrarse, indicarase o nome nunhapegatinana portada exterior, deben coidarse, e non deben pintarse nin con bolígrafo, nin rotulador, nin marcador fluorescente. Recordade que son de todos e que despois outro alumno fará uso deles.

9.- O alumno que non veña a recoller os libros que lle correspondan nas datas que se indican e non avise a ANPA a través do enderezo electrónico, ou de algún outro xeito, perderá o seu dereito a dispoñer deles.

10.- Calquera necesidade extraordinaria que non se axuste as normas descritas anteriormente, deberá solicitarse por escrito e estudarase por separado. Tratará de darselle solución en función dos medios dispoñibles, sen que vaian en detrimento dos demais usuarios.