ASAMBLEA XERAL CURSO 2016/2017

LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán.

HORA: 16:15 (segunda convocatoria).

ASISTENTES: 77 ó inicio.

 

DIRECTIVA ANPA: Manuel Muñiz, Eva Candales, Carlos Aymerich,

Monserrat Díaz.

 

INVITADO: Guillermo Reis (Presidente saínte)

 

MONITORES: Manola Vázquez, Luís Areal.

 

Previo ó comezo da asemblea notificase a composición da directiva do ANPA e os cargos da mesma que serán os seguintes :

Presidente : Manuel Muñiz

Secretaria : Montserrat Díaz

Vogales:  Eva Candales e Carlos Aymerich

 

 

1-LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA ASAMBLEA ANTERIOR (documento adxunto 1).

 

Solicítase a corrección do número de asistentes (13 en vez de 43).

Apróbase por asentimento.

 

2- APROBACIÓN CONTAS MES DE XUÑO 2016 (documento adxunto 2).

 

Guillermo (responsable de contas curso 2015/2016) procede a dar as explicacións pertinentes sobre o estado de contas e a lectura do mesmo.

Ante a pregunta sobre a débeda pendente do curso 2015/16: Informase que se agarda cubrir cubrir a débeda coa subvención xa concedida pero aínda non abonada por parte da Xunta de Galicia. Unha vez aclaradas as dubidas apróbase por asentimento.

 

3 -APROBACIÓN DE PREZOS DOS DISTINTOS SERVIZOS OFERTADOS POLA ANPA.

 

Proponse prezo de:

– 10 euros por actividade, con pago mensual  e ratio mínima de 12 nenos/monitor e actividade.

-20 euros por dúas actividades.

-30 euros por tres ou máis actividades.

-20 euros por SERVICIO DE MADRUGADORES. Segundo irmán será de 10 euros.

 

– CUOTA SOCIO ANPA: 30 euros anuais, incluído no primeiro recibo do ano.

 

– Servizo de comedor 5 días semanas 93€, resto de días pendente de cálculo e notificara se antes de pasalo primeiro recibo.

– Descontos de 10% para segundo irmán en actividades e comedor.

O pago das actividades será mensual, en un recibo conxunto cós outros servizos (comedor, madrugadores e cuota de ANPA no caso do primeiro recibo).

Preguntas respecto de facturación e combinación das actividades, explicándose que os prezos se calcularon con relación a 10 meses de duración e facturación.

Estímase unha marxe ata primeiros de Outubro para confirmar as actividades que cumpran ratio, e polo tanto se manteñan.

Apróbase por asentimento.

 

4-INFORME DE XESTIÓN.

 

Infórmase das xestións de solicitude de subencións de Xunta e Concello para as actividades nos cursos previos e para este curso 2016/2017 (concedidas, denegadas e pendentes de resposta).

 

5 – CURSO 2016/2017:

 

-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

 

Expón Manola as características das actividades, e resposta as preguntas sobre monitores e horarios.

 

– COMEDOR:

 

Expón o presidente o compromiso da Consellería de completar a obra no seguinte orzamento, así como os plans de reorganización.

Infantil se trasladará ó novo espazo, con mesas quentes.

Intentarase axustar os turnos de modo que se realice o servizo nun único turno.

 

 

6- RÉXIME DE FUNCIONAMENTO.

 

ENTRADA E SAÍDA :

 

Recollida dos nenos.

En coordinación coa dirección do Centro, proponse un control máis intenso do acceso, de xeito que se establecen dúas quendas de recollida:

15:15

15:45

Abrirase un prazo de recollida de 5 minutos en cada quenda. As familias terán que notificar a quenda de recollida dos seus fillos no primeiro turno. En caso de non notificar, entenderase que corresponde o segundo turno de recollida.

A entrega de Educación Infantil farase na aula de usos múltiples.

A entrega de Primaria farase no patio cuberto do bloque de Primaria.

 

7- ROGOS E PREGUNTAS.

 

Solicítase a convocatoria dunha Asemblea para tratar o tema do uniforme, para someter a votación as posibles opcións.

 

8 – APROBACIÓN DA ACTA DA ASAMBLEA.

 

Faise lectura previa  da acta da asemblea  e apróbase a mesma.

 

 

 

Perillo, 14 de Setembro 2016.

 

A Secretaria da Anpa                                                                                             O Presidente da Anpa

Asdo.: Montserrat Díaz                                                                                          Asdo.: Manuel Muñiz

ACTA ASEMBLEA XERAL 2016/17