Normativa consello escolar

INTRODUCCIÓN

O comedor é un servizo voluntario ofertado pola ANPA que leva funcionando desde hai máis de 10 anos no CEIP Valle Inclán e que, ao longo deste tempo, experimentou diversos cambios. A día de hoxe, corresponde á empresa  Alimentación Saludable Galega (ARUME) a prestación do servizo de catering e á ANPA a xestión e a organización interna. Segundo o disposto no Título VII, artigo 165.e) do Regulamento de Rexime Interno compete á ANPA a elaboración deste informe para a súa aprobación por parte do Consello escolar co único fin de facilitar o bon funcionamento do servizo.

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

-Os anos nos que o número de solicitudes supere a oferta, os criterios de admisión serán os seguintes para as persoas que entreguen a reserva no prazo establecido:

1º Ter utilizado o comedor o ano anterior

2º Quedarse sen praza despois de tela solicitada o curso previo

3º Ter outros irmáns no centro

4º Número de días á semana solicitados (preferentes cantos máis días se soliciten)

5º Sorteo anual de letras de prioridade da Conselleria de Educación.

-Ademáis, cada curso confirmaranse os criterios de admisión  os días previos á convocatoria de reserva de prazas para poder adaptalos a posibles situacións excepcionais.

-Se alguna persona ten alguna débeda con calquera servizo ofertado  ANPA quedará excluida automáticamente da lista

-Sempre que queden prazas vacantes, poderán atenderse casos particulares co visto previo da directiva do Anpa ou da asamblea de socios.

 

HORARIOS

 

– O horario de comedor será o seguinte:

 

Educación Infantíl: das 13:45 ás 16:00

 

Educación Primaria: das 14:00 ás 16:00

 

– O horario de recollida será das 15:15 ás 15:30 (1º Turno) e das 15:45 ás 16:00 (2º Turno), polo que só se poderá recoller ós nenos e nenas antes desa hora por motivos excepcionais.

 

Das 16:00 en diante os nenos e nenas non son responsabilidade da ANPA.

 

-Por motivos de organización e seguridade, a ANPA só se responsabilizará dos nenos e nenas que sexan usuarios do servicio de comedor no horario establecido e non se permitirá a permanencia dos país ou titores no recinto escolar.

 

ORGANIZACIÓN

 

– Os nenos e nenas serán distribuídos por grupos e terán cada un adxudicado unha zona de lecer e un monitor que será responsable de:

– Eses nenos e nenas

– Da correcta utilización das instalacións e dos materiais

–  Recoller queixas e suxestións que puidesen aportar tanto os nenos como os país, nais ou titores referentes ao funcionamento do servizo

– Elaborar, se corresponde, os debidos informes internos e públicos nos que se reflictan as incidencias que poidan surxir

-A organización consta dun coordenador ou coordenadora e un número variable de monitores e monitoras en función do número de alumnos e alumnas que o utilizan. Nos tempos mortos (despois de comer) os nenos e nenas terán xogo libre e vixilado polos monitores.

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

 

 1. SAÚDE E HIXIENE

 

 • Todos os nenos e nenas teñen que comer prato e medio de comida (só poden deixar medio prato entre primeiro e segundo) e medio postre. Esta norma só poderá ser alterada por prescrición médica
 • Será preciso xustificante ou informe médico nos seguintes casos:
  • Alerxias ou peculiaridades referidas á tolerancia aos alimentos
  • Ter que tomar alguna medicación (o persoal da ANPA non está autorizado a suministrar ningún tipo de medicación ou tratamento)
  • Necesidade dalgún tipo de dieta especial
 • Os rapaces e rapazas están na obriga de levar consigo o material de hixiene que figura na folla que se lles da dende a ANPA nos primeiros días de utilización: cepillo de dentes, pasta…
 • É obrigatorio lavarse as mans previamente a entrar no comedor, así como lavar os dentes é a cara nada máis acabar.
 • Desde o monitorado e desde a ANPA en xeral procurarase conseguir a máxima autonomía por parte dos nenos, ademáis de potenciar todos os aspectos hixiénico-saudables que se poida
 • Esta a disposición dos usuarios solicitar para un día ou para unha tempada comer “dieta branda” ou algún tipo de réxime, sempre que se avise ao menos cun día de antelación
 • Os rapaces e rapazas poderán desempeñar algún labor (do tipo de recoller a súa bandexa…) co fin de aprender hábitos de hixiene ou solidariedade.

 

 1. ASISTENCIA
 • Diariamente levarase a cabo un control da asistencia por parte do monitorado.
 • Os avisos de baixas ou cambios na rutina habitual (quedar un día a maiores, aviso de falta…) cumprirán os seguintes requisitos:
  • Faranse sempre cun mínimo dun día de antelación (antes das 17:30 da tarde) e a través do teléfono, do correo ordinario ou do correo electrónico.
  • O aviso de cambio darase tamén á profesora correspondente a través dunha nota escrita.
 • As baixas avisadas que sexán de máis dun día seguido descontaranse na facturación (Sempre que sexán da semana enteira de asistencia).

 

 1. COBRO

–      Farase por domiciliación bancaria, na primeira semana de cada mes.

–      O importe variará cada ano dependendo de varios factores: axudas oficiais, número de usuarios, seguridade social dos traballadores, empresa que preste o servizo de cociña… En todo caso, establecerase na reunión inical de cada curso que convoca a ANPA

–      O cobro será por adiantado e o equivalente a sumar os días lectivos dese curso polo importe aprobado en asamblea.

–    Os descontos de baixas ou días a maiores farase na facturación do mes vencido.

 

 

 1. ESPAZOS UTILIZADOS

-Os espazos utilizados ademáis das pistas e zonas común exteriores serán o comedor, baños do piso de abaixo dos dous edificios, aula de plástica e aula usos múltiples, patios cubertos, pabillón e sala de profesores do edificio 1 como aula de estudo.

–      Non está permitido o acceso ás aulas por parte dos nenos si non van acompañados do seu titor responsable

 

 

 1. COMUNICACIÓNS

–      Os pais, nais ou titores poden e deben estar en contacto coa ANPA para conseguir un bon funcionamento do servizo de comedor, posto que é a ANPA e non a dirección do centro quen leva a xestión. Para elo, pódeno facer das seguintes formas:

– Poñéndose en contacto co monitor responsable dos seus fillos e fillas á hora de recollelos ou co coordinador do servizo directamente se o prefiren.

– A través do boletín informativo periódico

– Falando coa ANPA nas reunións periódicas ou chamando por teléfono, nos horarios de atención ó público, ou a través do buzón ou do correo electrónico.

 

 1. FALTAS E SANCIÓNS

– Consideraranse faltas as reguladas no Real Decreto 732/1995, do 5  de Maio, no seu título IV, onde quedan rexistradas as conductas contrarias as normas de convivencia no capítulo II, así como as conductas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro  no seu capítulo III. Tamén quedarán incluídas neste apartado as reguladas como tais no capítulo XII do Regulamento de Réxime Interno do CEIP Valle-Inclán, artígos 241e 245.

Dun xeito máis específico puntualizamos como faltas:

– Os actos de indisciplina, inxurias, ofensas contra calquera membro da comunidade educativa.

–  A reiteración, no mesmo curso escolar, de condutas contrarias as normas de convivencia.

– A agresión física ou moral contra calquera membro da comunidade educativa.

– A falsificación ou sustración dos informes periódicos.

– Os danos causados por uso indebido ou intencionado nos locais ou materiais da comunidade educativa.

– Os actos inxustificados que interrompan ou perturben o desenvolvemento das actividades.

– O incumprimento das sancións impostas.

– A devolución de máis de dous recibos bancarios.

– A negación a comer o estabrecido anteriormente.

– O incumprimento do horario de xeito reiterado.

– En caso de faltas de orde ou disciplina por parte do alumnado, os pasos a seguir serán os seguintes e nesta orde:

1º Aviso particular e reunión co alumno ou alumna por parte do coordinador do servizo,   ademáis da elaboración do traslado dun parte de incidencias á dirección do centro.

2º Aviso e reunión informativa co pai e nai por parte do coordinador.

3º Reunión entre a dirección do centro cos pai e nai do alumno (opcional).

4º Expulsión do servizo por un prazo de tempo concreto (de 1 a 3 días)

5º Expulsión definitiva do servizo.