ASAMBLEA UNIFORME CURSO 2016/2017
LUGAR: Comedor CEIP Valle-Inclán.
HORA: 16:15.
ASISTENTES: 11 ó inicio.
DIRECTIVA ANPA: Manuel Muñiz (Presidente), Montserrat Díaz (Secretaria).
VALORACIÓN DE OFERTAS DO UNIFORME ESCOLAR.
1- JOSÉ LUIS SAINZ (documento adxunto 1, correo electrónico ).
Mantendo o uniforme actual.
A xestión dos pedidos faríanse a través da ANPA, organizado por : Alberto Blas Corral
Os encargos serán personales , mediante correo electrónico e abonarase no momento do pedido, emitindo un recibo.
VOTOS A FAVOR: 7 (votos delegados 3)
2- DARCOS Z (documento adxunto 2, DARCOS Z PRESUPUESTO PARA UNIFORME C.E.I.P. VALLE INCLÁN e fotografías).
Compra directa
VOTOS A FAVOR: 13 (votos delegados 10).
3- Apróbase a OPCIÓN B de escudo C.E.I.P. Valle Inclán, do documento adxunto 3, condicionada á comunicación do mesmo á dirección do centro.
Dada a data do acordo, manterase a vixencia do uniforme anterior, en convivencia có novo, durante o curso escolar.
Perillo, 23 de Setembro 2016.
A Secretaria ANPA, O Presidente da ANPA,
Montserrat Díaz Manuel Muñiz

Acta Asamblea

Anexo 1

Anexo 1-2

Anexo 2

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4